ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

от „еМобилити Интернешънъл“ АД

 

 Публикувани на 3.07.2017


Тези Общи условия уреждат параметрите за наемане от „еМобилити Интернешънъл“ АД (в качеството му на Наемодател) на електрически моторни превозни средства - леки автомобили, лекотоварни автомобили, електрически скутери, велосипеди и други („ЕМПС“) от юридически и / или физически лица (в качеството им на Наематели)

 

I. Изисквания към Наемателя и необходими документи за наемане на ЕМПС

а). Водачът на ЕМПС трябва да има навършени 25 години и да притежава валидна шофьорска книжка, контролен талон и лична карта (паспорт). Ако водачът не е навършил 25 години, се дължи гаранционен депозит съгласно тези Общи условия;

б). При подписване на договор за наем Наемателят - юридическо лице, предоставя удостоверение за актуално състояние на български език, ако не е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

в). Преди предаване на ЕМПС от Наемодателя на Наемателя, последният предоставя копия от:

- за Наематели физически лица:

  • валидна шофьорска книжка;
  • контролен талон и лична карта (паспорт);

- за Наематели юридически лица:

  • удостоверение за актуално състояние съгласно б. „б“;
  • валидна шофьорска книжка;
  • контролен талон и лична карта (паспорт) на оторизираните водачи на ЕМПС.

 

II. Цени /промоции / резервация / плащане

а). Цените за наем на ЕМПС се определят в сключен договор за наем или при липса на такъв в изпратена от Наемодателя и приета от Наемателя оферта;

б). Наемната цена за ЕМПС (ведно с всички допълнително възникнали такси за застраховки, оборудване, доставка) и всички данъци се заплащат преди наемане на автомобила, освен ако не е уговорено друго в сключения договор за наем / приетата оферта от Наемателя;

в). В случай на дългосрочен наем, наемната цена ще се увеличава всяка година считано от 01 Януари всяка година от срока на договора по формулата:

КОРИГИРАН НАЕМ = ТЕКУЩ НАЕМ х (1 + „изменение на all items HICP EU-27 за предходната година"), където „изменение на all items HICP EU-27 за предходната година" означава - изменението на Хармонизиран индекс на потребителските цени на всички стоки за EU-27 държави на 12 месечна база, издаван от ЕВРОСТАТ (EUROSTAT)) през време на годината непосредствено предхождаща 1 януари на тази Календарна година, т.е. увеличението по време на период от 12 (дванадесет) месеца, започващ на 1 януари от предходната година и приключващ на 31 декември от нея. Като се има предвид това, че HICP за предходната година може да не бъде публикуван на 1 януари, Наемодателят ще прилага индексацията и изменя наема със задна дата и обратна сила. Наемодателят трябва да изчисли увеличението на базовия наем непосредствено след публикуване на индексите установяващи увеличението на HICP за предходната година, като новата сума на наема е в сила от 1 Януари, а Наемодателят ще издава съответните коригиращи счетоводни документи. В случай, че начинът, по който се изчислява HICP, както е установен от Eurostat, е основно изменен, или стане обществено недостъпен поради непубликуването му, страните ще договорят друга схема на увеличение на наема. С оглед избягване на всякакви съмнения страните уточняват, че при отрицателно или нулево изменение на индекса - актуализация не се извършва и се запазва наема от предходната година.

г). За валидни ще се считат плащания в брой, по банков път и с кредитни карти VISA, Euro Card/Master Card в полза Наемодателя или на посочен от него агент (посредник);

III. Гаранционен депозит

а). За добросъвестно изпълнение на задълженията по договора Наемателят предоставя гаранционен депозит при наемане на ЕМПС в определен от Наемодателя размер. Наемодателят има право да предяви претенции за нанесени щети установени и след изтичане на срока на наемното отношение и възстановяване на депозита. Депозитът се възстановява в срок до седем дни след прекратяване / разваляне на наемните отношения и е неолихвяем;

б). Наемателят оторизира Наемодателя да усвоява от предоставения депозит всякакви суми, такси и разходи, свързани с наемното отношение и в случай на усвояване се задължава да възстановява депозитът до първоначално договорения размер след получаване на писмено искане от Наемодателя.

 

IV. Отказ от приемо-предаване по сключен договор за наем / приета оферта

При неявяване на Наемателя за приемане на ЕМПС в предварително уговорена с Наемодателя дата и час и без основателна причина за това, наемните отношения ще се считат за автоматично прекратени, а Наемателят ще дължи заплащане на неустойка в следния размер:

- 50 (петдесет) лева - при наемни отношения, договорени за срок до 1 (един месец);

- 150 (сто и петдесет) лева - при наемни отношения, договорени за срок от 1 (един месец) до 6 (шест) мсеца;

- 250 (двеста и петдесет) лева - при наемни отношения, договорени за срок над 6 (шест месеца).

 

V. Консумативи за зареждане

По време на Наемния срок Наемателят зарежда ЕМПС за своя сметка, освен ако не е уговорено друго.

 

VI. Отговорности и задължения на Наемателя

а). Наемателят е длъжен да се отнася към наетото EМПС с дължимата грижа и да върне същото на Наемодателя в състоянието, в което е наето след отчитане на нормалното му изхабяване;

б). Наемателят се задължава да управлява ЕМПС в съответствие с всички инструкции и указания на Наемодателя, изискванията на Закона за движение по пътищата и приложимото законодателство;

в). Наемателят е отговорен за всички нарушения и е длъжен да заплати всички глоби наложени през времето на ползване на ЕМПС, както и всички възможни санкции, обезщетения и/или разноски, настъпили / понесени в резултат на извършени нарушения от него или от оторизирани от него лица в наемния срок;

г). Наемателят няма право да използва / допусне използването на наетото ЕМПС:

- под въздействие на алкохол или наркотични вещества;
- за състезания, спортни прояви и шофиране off-road;

- за преотдаване на трети лица без съгласие на Наемодателя;

- за превоз на опасни товари и теглене на други превозни средства;

- за противозаконни действия / бездействия;

- за излизане зад граница, освен при наличието на изрично предварително писмено съгласие на Наемодателя;

д). да ползва ЕМПС по предназначение и съобразно техническите му характеристики, като следи за тежестта на превозваните товари съобразно товароносимостта на ЕМПС;

е). да съобщава незабавно на Наемодателя за всички повреди и посегателства върху ЕМПС;

ж). да не извършва ремотни дейности на ЕМПС без предварителното писмено съгласие на Наемодателя;

з). да не пуши и да не превозва домашни любимци и други животни в ЕМПС, като в случай на нарушение на тази разпоредба Наемателят е длъжен да заплати в тридневен срок и след получаване на писмено искане за това всички разноски за почистване на всички следи вследствиe на пушене или превозване на животни в предоставеното EМПС;

и). да заплаща наемната цена и всички консумативи, дължими за консумираната електроенергия във връзка с използването на ЕМПС.

 

VII. Застраховки / Отговорност на Наемателя

а). Предоставените ЕМПС са с включена стандартна застраховка Гражданска отговорност и Каско;

б). Наемодателят не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от ЕМПС;

в). Застраховката на автомобила става невалидна при и не покрива:

- щети неописани в протокол от КАТ;

- щети причинени от превоз на опасни товари;
- щети причинени при off-road и теглене на други МПС / ЕМПС;

- сменени, спукани или срязани гуми;

- щети причинени от неправоспособни и неоторизирани водачи;

- щети възникнали след употреба на алкохол или други упойващи вещества;

- щети причинени от неправомерни ремонти неодобрени от Наемодателя;

- щети причинени след напускане на страната без позволението на Наемодателя;

- щети причинени от неспазване на изискванията и инструкцииите на Наемодателя;

г). В случай на повреди на ЕМПС, причинени по вина на Наемателя, Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя в тридневен срок след получаване на писмено искане за това всички разноски необходими за отстраняване на настъпилите щети на ЕМПС, освен ако същите не са възстановени от застраховател.

Наемателят носи отговорност при кражба на ЕМПС, настъпила по негова вина по време на наемния срок, като се задължава да възстанови възникналите вреди в пълния им размер.

 

VIII. Инциденти / кражба / уведомление при щета.

а). В случай на злополука или щета на ЕМПС Наемателят е длъжен да уведоми незабавно Наемодателя и КАТ за изготвяне на протокол, независимо от това по чия вина е възникнала злополуката. Наемателят трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на акта по злополуката и да окаже на Наемодателя и застрахователната компания пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети. При отказ на КАТ да изпрати свой представител за изготвяне на протокол, Наемателят се задължава да изготви такъв собственоръчно;

б). При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото ЕМПС.

 

IX. Санкционни плащания. Допълнителни такси

а). При загуба на ключове от Наемателя, последният дължи неустойка в размер на 250 (двеста и петдесет) лева;

б). При загуба на документи от Наемателя, последният дължи неустойка в размер на 100 (сто) лева;

в). При връщане на ЕМПС след наемния срок, Наемателят дължи неустойка в размер на двукратния размер на договорения наем за всеки ден забава;

г). За водачи на възраст под 25 (двадесет и пет) години се начислява допълнителен гаранционен депозит в размер на 500 (петстотин) лева.

 

X. Предаване на ЕМПС

а). ЕМПС се предава на Наемателя в изправно техническо състояние. Претенции от страна на Наемателя се правят пред Наемодателя единствено при приемането на ЕМПС;

б). Наемателят се задължава да върне ЕМПС с всички предадени му документи в уговорените с Наемодателя срок и място и в същото техническо състояние след отчитане на нормалното изхабяване. Наемодателят си запазва правото да си върне ЕМПС по всяко време, ако ЕМПС не се използва в съответствие с тези Общи условия и/или договорните клаузи;

в). Наемният срок може да бъде удължен само след изричното предварително писмено съгласие на Наемодателя и при поискване от страна на Наемателя.

 

XI. Ограничена отговорност

а). Съгласно условията на ограниченията, изложени в тези условия Наемодателят ще носи отговорност спрямо Наемателя единствено за преките щети, настъпили в резултат на негово виновно дейтвие или бездействие, като общият размер на отговорността не може да надвишава 35% (двадесет процента) от един дължим месечен наем;

б). нито Наемодателят, нито който и да е от неговите длъжностни лица, директори, служители, представители, дъщерни или свързани дружества, дистрибутори и партньори не носи отговорност за никакви пропуснати ползи или косвени загуби, понесени от Наемателя, появили се в резултат или във връзка с използването на ЕМПС.

 

XII. Допълнителни клаузи

а). Наемателят дава съгласие с подписване на тези Общи условия личните му данни да могат да бъдат обработвани за целите на администриране на наемното отношение и осигуряане на безпроблемното ползване на ЕМПС в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни;

б). За неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на сключения договор за наем / приетата оферта, тези Общи условия и чл. 228-239 от Закона за задълженията и договорите;

в). Споровете във връзка с наемното отношение се решават от родово компетентния съд на територията на град София;

г). Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е или стане невалидна, не подлежи на изпълнение или стане незадължителна, в сила остават всички останали клаузи.

 

Тези Общи условия са предмет на едностранно актуализиране от Наемодателя, което се оповестява на официалния му сайт: www.eldrive.eu и влиза в сила в срок до три дни след публикуването.

 

 


scroll up